Процедурата по осиновяване
Публикувано на: 09.01.2007г.

Съгласно измененията на Семейния кодекс на Република България от м. юли 2003 г. пълно осиновяване се допуска само между осиновяван и осиновяващ, вписани в регистрите, определени от същия кодекс. Регистърът на децата за пълно осиновяване се води от Регионалната дирекция за социално подпомагане по местонахождението на детското заведение / сиропиталище/, а регистърът на кандидат-осиновителите - от Регионалната дирекция по местоживеене на кандидатите.

Във всеки окръжен град в България има Регионална дирекция за социално подпомагане. Практически всяка Регионална дирекция води от една страна регистър на децата настанени в детските заведения на нейна територия, които могат да бъдат осиновени, а от друга - на кандидат-осиновители, които имат местоживеене на същата територия.

Всеки кандидат-осиновител, който е вписан в регистъра по местоживеене може да подаде молба да бъде вписан във всички или само в някои регистри водени от други дирекции в страната.

Български гражданин, който желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление за получаване на разрешение за вписване в регистъра до дирекция "Социално подпомагане” по постоянния си адрес. Заявлението съдържа: лични данни / име, адрес, ЕГН и т.н./, кратка история на семейството на кандидата, информация ча социалното положение и материалните възможности, мотиви ЗУ осиновяването, изброяване на регионалните дирекции, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано. Към заявлението се прилагат следните документи: документ удостоверяващ, че лицето не е лишено от родителски права, медицинско свидетелство за физическото и психическо здравеве на кандидата, свидетелство за съдимост, документ, че срещу лицето не е образувано наказателно производство, документи за доходи и имотно състояние, препоръки за лицето, както и за лицата, които живеят с него.

В случай, че кандидатите са съпрузи, документи се прилагат за всеки един от тях, както и удостоверение за сключен граждански брак.

В срок до три месеца от подаване на заявлението дирекция "Социално подпомагане'* извършва проучване на кандидата, което включва срещи с кандидат-осиновителя, посещения в неговия дом, срещи с лицата дали препоръките и срещи с членовите на семейството или лицата с които кандидата съжителства. За резултатите от проучването социалния работник изготвя доклад относно годността на лицето да осинови дете. Въз основа на този доклад се издава разрешение или отказ за вписване в регистъра. Всеки осиновяващ се вписва в регистъра със свой уникален пореден номер.

След вписване в регистъра кандидата може да получи предложение за осиновяване на конкретно дете. Той има право да се срещне с детето и да получи подробна информация за неговото здравословно състояние и произход. Още в заявлението си кандидатът следва да посочи възрастта и пола на желаното дете. В заявлението /което е бланково/ липсва графа етнически произход, но социалните служители засега са склонни да се съобразяват с нежеланието на българите да осиновяват деца от малцинствата. Взема се предвид и готовността или нежеланието да се осинови дете със здравословен проблем.

Процедурата по осиновяване продължава с определяне на кандидата за подходящ осиновител на конкретното дете. Това се прави от Съвета по осиновяване, който се създава към всяка Регионална дирекция. В срок от един месец, след това уведомление кандидатът следва да подаде молба до съда за осиновяване на детето. Ако не подаде молба се счита, че е отказал да осинови детето. Всеки отказ/ изричен или мълчалив/ се вписва в досието на осиновяващия и се взема предвид при следващи постъпки за осиновяване.

В случай, че кандидатът е български гражданин, който има и друго гражданство и живее постоянно в чужбина следва да се снабди със социален доклад от държавата по местоживеене. В него трябва да е отбелязано, че кандидатът отговаря на всички изисквания на законодателството на държавата по местоживеене за да бъде осиновител и че има материални и възпитателни възможности да бъде такъв.

mama kenga
форуми www.bg-mamma.com