НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2010 Г.
Публикувано на: 04.02.2013г.
НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

 

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.

   Раздел I
Общи положения

   Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

 1. водене и съхраняване на регистър на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване;

 2. водене и съхраняване на Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване;

 3. поддържане на Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.

 (2) С наредбата се определят условията и редът за:

 1. вписване в регистрите по ал. 1;

 2. извършване на социално проучване на лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване;

 3. издаване и прекратяване на разрешение за вписване в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване;

 4. насочване на осиновяващите към доставчици на социални услуги за обучение и подкрепа;

 5. предприемане на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години.

   Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се осъществяват при гарантиране на закрила на интересите на детето, при съблюдаване на неговите основни права и съобразно изискванията на чл. 21 от Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации (ДВ, бр. 55 от 1991 г.).

   Чл. 3. (1) Дейностите по чл. 1 се осъществяват от Агенцията за социално подпомагане, регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите "Социално подпомагане".

 (2) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане определя със заповед длъжностните лица, които извършват дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 3 и 5.

(3) Директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане определят със заповед длъжностните лица, които осъществяват дейностите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 1.

(4) Директорите на дирекции "Социално подпомагане" определят със заповед длъжностните лица, които извършват дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 2.

   Чл. 4. Регистрите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 се поддържат върху хартиен и електронен носител.

   Чл. 5. (1) Регистрите върху хартиен носител се водят в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и номерът на тома.

 (2) За всяко вписване на дете, на осиновяващ или съпрузи в съответния регистър се отделя партида с необходимия брой двойни страници.

 (3) Когато определените страници се изпълнят, в същия или друг том се отделя необходимият брой нови страници, на които вписванията продължават под първоначалния номер. В графата за отбелязвания и заличавания на последната изписана страница се написва "Продължение" и се отбелязват номерът на тома и на отделените нови страници за същото лице, а при номера на първия нов лист се написва "Продължение от том № ...., страница № ...".

 (4) Непосредствено след вписването в регистъра върху хартиен носител длъжностното лице въвежда данните и в електронния еквивалент.

   Чл. 6. За всяко дете, осиновяващ или осиновяващи - съпрузи, вписани в регистрите, се създава досие.

   Чл. 7. (1) След всяко вписване и отбелязване в регистър на хартиен носител длъжностното лице по чл. 3, ал. 3 поставя датата и се подписва.

 (2) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани в регистрите, подлежи на отбелязване.

 (3) Допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно.

 (4) Отбелязването и заличаването се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.

 (5) В случаите по ал. 2 и 3 длъжностното лице задължително посочва основанието и датата на извършеното действие и се подписва.

   Чл. 8. (1) Данните в регистрите по чл. 1, ал. 1 са служебна информация.

 (2) Директорите на съответните дирекции, както и длъжностните лица, които се допускат до работа с данните в регистрите по ал. 1, са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях информация от неправомерен достъп.

   Чл. 9. Досиетата на хартиен носител се съхраняват в архива на съответната дирекция за срок 5 години, след което се предават на Държавния архив.

   Раздел II
Регистър на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване

   Чл. 10. (1) Регистърът на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, се води и съхранява от регионалната дирекция за социално подпомагане по настоящ адрес на детето.

 (2) Регистърът се води по образец съгласно приложение № 1 и съдържа информация за:

 1. личните данни на детето;

 2. социалния статус на детето;

 3. здравословното състояние и проведените медицински изследвания на детето, както и за специалните му нужди;

 4. наличието на съгласие за пълно осиновяване, дадено от родителите;

 5. наличието на обстоятелствата по чл. 84, ал. 1 - 5 от Семейния кодекс;

6. личните данни на родителите и другите членове на семейството, данни за здравословното им състояние;

 7. специализираните институции, социалните услуги от резидентен тип, приемните семейства или другите лица, при които е било настанено детето или които са полагали грижи за него, и причините за извършеното настаняване;

 8. други важни обстоятелства от значение за осиновяването.

 (3) При промяна на настоящия адрес на детето оригиналът на досието му се изпраща в съответната регионална дирекция за социално подпомагане по настоящ адрес на детето, като изпращащата регионална дирекция извършва заличаване от регистъра на хартиен носител по чл. 1, ал. 1, т. 1 на детето.

   Чл. 11. (1) Процедурата по вписване в регистъра в случаите по чл. 84, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс започва с писмено уведомление от страна на дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на детето до съответната регионална дирекция за социално подпомагане. Към уведомлението се прилагат социалният доклад по приложение № 2 и документите, удостоверяващи наличието на обстоятелствата за вписване по този ред.

 (2) Лицата по чл. 84, ал. 3 и 4 от Семейния кодекс подават писмена молба за вписване в регистъра на детето до директора на съответната регионална дирекция за социално подпомагане.

 (3) Лицата по чл. 84, ал. 5 от Семейния кодекс подават писмена молба за вписване в регистъра на детето до директора на съответната регионална дирекция за социално подпомагане чрез дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Към молбата се прилага и становище от страна на дирекция "Социално подпомагане", че това е в интерес на детето.

 (4) Информацията по чл. 10, ал. 2, т. 2 - 4 се предоставя в регионалната дирекция за социално подпомагане съгласно приложения № 2, 3 и 4.

 (5) При пропуски, фактически грешки или несъответствия в приложените документи директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане определя срок и дава указания за отстраняването им. При определяне на срока директорът е длъжен да се съобрази с необходимите срокове за провеждане на съответните медицински изследвания, когато не са проведени такива.

 (6) Когато при подаване на уведомлението или молбата лицата не разполагат с необходимите документи, директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане събира служебно информацията по чл. 10, ал. 2.

(7) Информацията относно здравословното състояние на детето се актуализира на всеки шест месеца, за което се издава медицинско свидетелство. В него трябва да бъдат отбелязани само настъпилите промени в здравословното състояние, извършените или пропуснатите ваксинации и реваксинации, както и резултатите от проведените прегледи на детето. Когато в този период не са настъпили промени в здравословното състояние и/или не са проведени изследвания, това се посочва изрично в медицинското свидетелство.

 (8) При настъпване на промени в здравния статус на детето преди изтичане на шестмесечния период по ал. 7 се изготвя ново медицинско свидетелство, удостоверяващо новите обстоятелства.

   Чл. 12. (1) Директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане е длъжен в 3-дневен срок да организира вписване на детето в регистъра от длъжностното лице след събиране на информацията по чл. 10, ал. 2. Когато се констатира невъзможност да се събере необходимата информация, включително и по служебен път, директорът разпорежда незабавно вписване на детето в регистъра въз основа на наличните данни.

 (2) За всяко вписано в регистъра дете длъжностното лице създава досие, което съдържа:

 1. уведомленията по чл. 84, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс;

2. молбите по чл. 84, ал. 3 - 5 от Семейния кодекс;

3. документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 10, ал. 2;

4. оценката на потребностите на детето, изготвена по реда на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета с ПМС № 256 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 45 и 80 от 2009 г. и бр. 48 от 2010 г.);

 5. социалния доклад по приложение № 2 и плана за действие по случая на детето, изготвени от дирекция "Социално подпомагане";

 6. заповедите по чл. 84, ал. 6 от Семейния кодекс;

7. заверения препис от решението на съда, с което се допуска осиновяването;

 8. удостоверението за идентичност със снимка на детето в цял ръст;

 9. писменото уведомление за предприемане на действия за следосиновително наблюдение и подкрепа на детето и семейството;

 10. докладите за следосиновително наблюдение;

 11. информацията относно разглеждането на случая на детето от Съвета по осиновяване в случаите, когато за него не е определен подходящ осиновяващ или определеният не е осиновил детето;

 12. датата на вземане на решение за предприемане на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години;

 13. датата на уведомяване и изпращане на досието на детето на Съвета по международни осиновявания при Министерството на правосъдието в случаите по чл. 113, ал. 2 от Семейния кодекс;

14. документите относно други обстоятелства от значение за осиновяването.

   Чл. 13. (1) При промяна на някое от вписаните в регистъра обстоятелства директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане издава заповед, с която разпорежда на съответното длъжностно лице да извърши отбелязване в регистъра. В заповедта се посочват променилите се обстоятелства.

 (2) Директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане издава заповед, с която разпорежда на съответното длъжностно лице да заличи от регистъра вписано дете при:

 1. допуснато осиновяване;

 2. навършване на пълнолетие;

 3. установяване на произхода на детето;

 4. оттегляне на предварително даденото от родителите съгласие за осиновяване;

 5. възстановяване на родителските права;

 6. смърт на детето;

 7. промяна на настоящия адрес на детето на територията на друга регионална дирекция за социално подпомагане;

 8. реинтеграция на детето в биологичното му семейство.

 (3) Заповед за заличаването по ал. 2, т. 1 се издава въз основа на влязлото в сила съдебно решение за допускане на осиновяването на детето. Осиновителят е длъжен да представи заверен препис от съдебното решение в регионалната дирекция за социално подпомагане в 3-дневен срок от влизането му в сила.

 (4) При навършване на пълнолетие детето се заличава служебно със заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане освен при висящо производство за осиновяване пред съд.

 (5) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 3 и 5 се издава по молба на родителите, към която се прилага и заверен препис от съдебното решение.

 (6) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 4 се издава след оттеглянето на предварително даденото от родителите съгласие за осиновяване във форма по образец съгласно приложение № 5. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" е длъжен незабавно да изпрати декларацията на регионалната дирекция за социално подпомагане.

 (7) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 6 се издава въз основа на акт за смърт, представен от ръководителя на специализираната институция или на услугата от резидентен тип, приемното семейство или роднините или близките, при които е било настанено детето или които са полагали грижи за него.

 (8) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 7 се издава въз основа на получаване на уведомление от страна на регионалната дирекция за социално подпомагане по настоящия адрес на детето за извършеното вписване на детето във водения регистър.

 (9) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 8 се издава въз основа на получаване на социален доклад с мотивирано предложение и заповед за прекратяване на настаняването на детето извън семейството, издадена от съответната дирекция "Социално подпомагане".

 (10) Документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, се прилагат в досието на детето.

   Чл. 14. Компетентните държавни и общински органи, както и съответните юридически и физически лица оказват съдействие на директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане, директорите на дирекция "Социално подпомагане", директорите на специализирани институции и ръководителите на услугите от резидентен тип, доставчиците на услугата "приемна грижа", родители, настойници и попечители за издаване на необходимите за воденето на регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, документи.

   Раздел III
Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване

   Чл. 15. Агенцията за социално подпомагане разработва и поддържа Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, като:

 1. предприема мерки за сигурност и оперативна съвместимост в съответствие с общоприетите в практиката стандарти, които осигуряват целостта на данните и връзката с други информационни обекти;

 2. осигурява условия за достъп до публичните данни и гарантира защитата на личните и други данни за физическите лица, както и защитата на данните за местосъхранението на документите им;

 3. осигурява безсрочно съхранение на данните;

 4. осигурява адаптирането на системата при промени в нормативните актове, регулиращи функционирането й.

   Чл. 16. В системата по чл. 15 се съдържат данни в съответствие с утвърдения вид и обем информация, съдържаща се в регистъра за деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден в регионалните дирекции за социално подпомагане.

   Чл. 17. (1) Записите в Националната електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, постъпват служебно в тридневен срок от вписването на децата в регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 1.

(2) Записите в Националната електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, получават уникален партиден номер, който се формира от поредния номер на вписване в системата и идентификатор на регионалната дирекция за социално подпомагане, където то е извършено. Данните в партидата се актуализират с всяко отбелязване, направено в регионалния регистър.

   Чл. 18. (1) Лицата по чл. 3, ал. 3 отговарят за достоверността и актуалността на вписаните данни.

 (2) Достоверността на данните в базата данни на Националната електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, се контролира от длъжностните лица по чл. 3, ал. 2.

   Чл. 19. Партида от Националната електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, се заличава чрез отбелязване на обстоятелствата по чл. 13, ал. 2 в съответствие със заличаването в регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 1.

   Раздел IV
Специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години

   Чл. 20. (1) Агенцията за социално подпомагане предприема специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години, когато в 6-месечния срок от вписването на детето в регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 1 Съветът по осиновяване не е определил подходящ осиновяващ или никой от определените не по-малко от трима осиновяващи не е подал молба за осиновяване за конкретното дете или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ за детето.

 (2) Мерките по ал. 1 се предприемат въз основа на мотивирано предложение от Съвета по осиновяване. Към предложението Съветът по осиновяване прилага и извлечение от протокола на заседанието, на което е взето решението за публикуване на информацията.

 (3) При предприемане на специалните мерки длъжностните лица по чл. 3, ал. 2 работят в координация със Съвета по международно осиновяване към Министерството на правосъдието.

   Чл. 21. (1) Специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години се осъществяват, като длъжностните лица по чл. 3, ал. 2 предприемат необходимите действия за публикуване на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане на обща информация за детето, подготвена от съответната регионална дирекция за социално подпомагане.

 (2) Информацията по ал. 1 се обновява веднъж месечно от 15-о до 20-о число и съдържа профил на съответното дете, който включва: възраст, пол, специални нужди - информацията за трайното увреждане и възможност за социална адаптация. В информацията се посочва Съветът по осиновяване, взел решението за предприемане на специални мерки.

 (3) Длъжностните лица по чл. 3, ал. 2 правят отбелязвания в профила на детето при:

 1. вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 1 от Семейния кодекс;

2. постъпване на молба по чл. 22, ал. 1.

   Чл. 22. (1) Осиновяващ, вписан в регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 2, който желае да осинови дете, чийто профил е поместен на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане, и/или който желае да получи допълнителна информация за детето, подава молба до Съвета по осиновяване, взел решението за предприемане на специални мерки. Към молбата осиновяващият прилага и декларация за неразпространение на информацията.

 (2) Допълнителната информация включва данни за:

 1. потребностите на детето;

 2. здравословното му състояние;

 3. развитието на детето;

 4. снимка на детето;

 5. друга важна информация.

 (3) Информацията по ал. 2 се предоставя в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

(4) Съветът по осиновяване уведомява незабавно Агенцията за социално подпомагане за наличието на обстоятелства по чл. 21, ал. 3.

(5) Агенцията за социално подпомагане незабавно информира Министерството на правосъдието за предприетите специални мерки по отношение на децата, вписани в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 1 от Семейния кодекс.

   Чл. 23. (1) При постъпване на молба от осиновяващия в съответната регионална дирекция за социално подпомагане се провежда информационна среща. На осиновяващия се осигурява и среща с детето.

 (2) Регионалната дирекция за социално подпомагане незабавно уведомява Съвета по международно осиновяване при Министерството на правосъдието за постъпилата молба по ал. 1.

 (3) В едномесечен срок от предоставянето на допълнителна информация и провеждането на среща по ал. 1 осиновяващият може да подаде молба за осиновяване на детето.

 (4) До вземането на решение от осиновяващия регионалната дирекция за социално подпомагане не приема молби от други осиновяващи за същото дете.

 (5) Постъпилата молба за осиновяване на дете по ал. 1 се разглежда незабавно от Съвета по осиновяване, като за решението си съветът уведомява Съвета по международно осиновяване.

 (6) Неподаването на молба за осиновяване на дете в срока по ал. 3 не се счита за отказ.

   Раздел V
Условия и ред за извършване на социално проучване, обучение и подкрепа и за издаване и прекратяване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване

   Чл. 24. (1) Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление по приложение № 6 за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния си адрес.

 (2) В случай че желаещите да осиновят са съпрузи с различни постоянни адреси, заявлението се подава в дирекцията по постоянния адрес на единия от тях.

 (3) Заявлението съдържа:

 1. лични данни - имена, единен граждански номер (ЕГН), съответно личен номер на чужденец, дата и място на раждане, номер на документа за самоличност и органа, който го е издал, постоянен и настоящ адрес, гражданство;

 2. кратка история на семейството на осиновяващия;

 3. информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;

 4. изброяване на регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано;

 5. мотиви за осиновяването;

 6. други обстоятелства от значение за осиновяването;

 7. подпис на заявителя.

 (4) В случаите на осиновяване от съпрузи заявлението съдържа информация и за двамата.

   Чл. 25. (1) Към заявлението по чл. 24 се прилагат следните документи:

 1. документ, удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права, който се издава от общината по постоянния му адрес след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес;

 2. удостоверение за психично здраве и медицинско удостоверение за физическо здраве, липса на тежки хронични заболявания и други застрашаващи живота на осиновяващия, сексуално предавани инфекции с приложени резултати от проведени изследвания за туберкулоза, сифилис, хепатит В, ХИВ/СПИН;

 3. свидетелство за съдимост;

 4. документ, удостоверяващ, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 5. документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.);

 6. препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него.

 (2) Към заявлението, подадено от съпрузи или един от тях, се прилагат документите по ал. 1 за всеки от съпрузите и удостоверение за сключен граждански брак.

 (3) В случаите, когато осиновяващият е чужд гражданин с обичайно местопребиваване в Република България, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3 и 4 съгласно законодателството на държавата, чийто гражданин е лицето.

 (4) В случай на пропуски, фактически грешки или несъответствия в приложените документи директорът на дирекция "Социално подпомагане" определя срок и дава указания за отстраняването им, а при необходимост изисква уточняване на наличната и предоставяне на допълнителна информация.

 (5) Заедно с документите по ал. 1 лицето, което желае да осинови дете, подава и декларация за готовност за сътрудничество с дирекция "Социално подпомагане" при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и за предоставяне на информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването съгласно приложение № 7.

 (6) Към заявлението се прилага и фотокопие на описаните документи.

   Чл. 26. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението дирекция "Социално подпомагане" извършва социално проучване на лицето относно годността му да осинови дете. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите.

 (2) В случаите, когато заявлението е подадено от един от съпрузите, дирекция "Социално подпомагане" осъществява социалното проучване и по отношение на другия съпруг.

 (3) Социалното проучване се извършва от определен от директора на дирекция "Социално подпомагане" социален работник. При необходимост в извършването на социалното проучване директорът включва и други специалисти от дирекцията.

 (4) Проучването включва:

 1. най-малко три срещи с лицето, което желае да осинови;

 2. най-малко едно посещение в дома на желаещия да осинови, в който ще бъде отглеждано детето и в който трябва да бъде гарантирана безопасна и сигурна среда за отглеждането му;

 3. най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, и с лицата, живеещи с него;

 4. най-малко една среща с лицата, дали препоръки.

 (5) В хода на социалното проучване дирекция "Социално подпомагане" извършва обучение или насочва за обучение осиновяващите към друг доставчик на социални услуги за деца и семейства по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

 (6) В случаите, когато има издадено направление за ползване на социални услуги, доставчикът на социални услуги изготвя доклад до дирекция "Социално подпомагане" за резултатите от предоставените услуги.

   Чл. 27. (1) За резултатите от социалното проучване социалният работник изготвя доклад относно годността на лицето да осинови дете при условията на пълно осиновяване, който задължително съдържа информацията по чл. 24 и 25, както и информация за:

 1. възрастта, пола и здравословното състояние на детето, за което би бил подходящ осиновител;

 2. възможността за осигуряване на условия за задоволяване на специални потребности на детето;

 3. възможността за осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждането на детето;

 4. готовността за осигуряване на приемственост при отглеждането на детето, както и на етническите, религиозните, културните и езиковите особености на средата, от която то произхожда;

 5. проведените срещи с лицето, което желае да осинови, с членовете на неговото семейство и с лицата, които живеят с него;

 6. посещенията в дома на лицето, което желае да осинови;

 7. проведените срещи с лицата, дали препоръки;

 8. резултатите от проведеното обучение по чл. 26, ал. 5;

9. други обстоятелства от значение за преценката.

 (2) В случаите, когато осиновяващият не е български гражданин, социалният работник по ал. 1 отразява в доклада и обстоятелството дали държавата, чийто гражданин е лицето, ще признае решението на българския съд за осиновяване.

 (3) В доклада по ал. 1 социалният работник дава заключение относно годността на лицето, което желае да осинови, и прави мотивирано предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване.

   Чл. 28. (1) В 7-дневен срок от представянето на доклада по чл. 27 директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри да бъде вписано лицето.

 (2) За издаване на разрешение за вписване в регистъра се вземат предвид възможностите за осигуряване на физическо, психическо и социално благополучие на детето, както и информацията за осиновяващия относно личностното и семейното му развитие, здравословното му състояние, неговата социална среда, мотивите му за осиновяване, способността му да осигури подходящи условия за специалните потребности на детето и други обстоятелства от значение за осиновяването.

 (3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   Чл. 29. (1) В 3-дневен срок от издаване на разрешението директорът на дирекция "Социално подпомагане" го изпраща заедно с доклада относно годността, заявлението по чл. 24 и всички документи по чл. 25 на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянния адрес на осиновяващия за вписване в регистъра.

 (2) В дирекция "Социално подпомагане" се съхранява досие, съдържащо фотокопие от посочените в ал. 1 документи.

   Чл. 30. (1) Разрешението за вписване в регистъра се прекратява преди изтичането на срока в следните случаи:

 1. по молба на осиновяващия;

 2. по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане" в случаите по чл. 87, ал. 2 от Семейния кодекс;

3. при наличие на влязло в сила съдебно решение за осиновяване, освен ако лицето не е било одобрено за осиновяване на повече от едно дете;

 4. при смърт на осиновяващия.

 (2) Разрешението за вписване в регистъра се прекратява със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане".

 (3) В 3-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 2 директорът на дирекция "Социално подпомагане" я изпраща на директора на регионалната дирекция за заличаване на вписването на осиновяващия в регистъра, а в случаите по ал. 1, т. 1 - 2 - и на самия осиновяващ.

   Чл. 31. (1) При промяна на обстоятелствата от значение за издаване на разрешението осиновяващият е длъжен незабавно да информира дирекция "Социално подпомагане".

 (2) Когато промяната е от съществено значение, директорът на дирекция "Социално подпомагане" разпорежда да се извърши ново социално проучване.

   Чл. 32. (1) В двугодишен срок от датата на осиновяването дирекция "Социално подпомагане" осигурява подкрепа на семейството и детето или ги насочва за подкрепа към друг доставчик на социални услуги за деца и семейства.

 (2) В случаите, когато има издадено направление за ползване на социални услуги, доставчикът на социални услуги изготвя доклад до дирекция "Социално подпомагане" за резултатите от предоставените услуги.

   Раздел VI
Национален регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване

   Чл. 33. Агенцията за социално подпомагане разработва и води на хартиен и електронен носител Национален регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване.

   Чл. 34. Националният регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител е централизирана база данни, за която Агенцията за социално подпомагане:

 1. предприема мерки за сигурност и оперативна съвместимост в съответствие с общоприетите в практиката стандарти, които осигуряват целостта на данните и връзката с други информационни обекти;

 2. осигурява условия за достъп до публичните данни в регистъра и гарантира защитата на личните и други данни за физическите лица, както и защитата на данните за местосъхранението на документите им;

 3. осигурява безсрочно съхранение на данните в регистъра;

 4. осигурява адаптирането на регистъра при промени в нормативните актове, регулиращи функционирането му.

   Чл. 35. (1) Националният регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване се води и съхранява на хартиен носител от съответната регионална дирекция за социално подпомагане.

 (2) Вписванията, отбелязванията и заличаванията в регистъра по ал. 1 се извършват от длъжностните лица по чл. 3, ал. 3 в 3-дневен срок от получаване на документите в регионалната дирекция за социално подпомагане.

   Чл. 36. (1) Регистърът по чл. 35 се води по образец съгласно приложение № 8 и съдържа информация за:

 1. личните данни на осиновяващия;

 2. здравословното състояние на осиновяващия;

 3. семейството на осиновяващия;

 4. личните данни на членовете на семейството му, както и данни за здравословното им състояние;

 5. информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;

 6. мотивите за осиновяването;

 7. други обстоятелства от значение за осиновяването.

 (2) В регистъра се вписват номерът и датата на издаденото разрешение за вписване и на неговото прекратяване.

 (3) В регистъра се отбелязва и обстоятелството, че осиновяващият е отказал предложението или не е подал молба за осиновяване в срок.

 (4) Регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянния адрес на осиновяващия задължително вписва в регистъра и другите дирекции, посочени в разрешението за вписване.

   Чл. 37. (1) В 3-дневен срок от вписването на данните на хартиен носител съответната регионална дирекция за социално подпомагане осъществява запис на данните на осиновяващия в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител. В същия срок се уведомяват и регионалните дирекции за социално подпомагане, посочени в разрешението за вписване.

 (2) В 7-дневен срок от вписването регионалната дирекция за социално подпомагане изпраща копия от разрешението за вписване и от доклада за социалното проучване на посочените от осиновяващия други регионални дирекции. Вписването на хартиен носител се извършва в 3-дневен срок от получаването. Регионалните дирекции за социално подпомагане могат да изискват от регионалната дирекция, направила първоначалното вписване, допълнителна информация за осиновяващия.

 (3) Регионалната дирекция за социално подпомагане, направила първоначалното вписване, уведомява осиновяващия за изпращането на документите в регионалните дирекции, посочени в разрешението за вписване.

   Чл. 38. (1) След осъществяване на запис в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител осиновяващият получава партиден номер, под който се извършват последващите отбелязвания.

 (2) Партидният номер се формира от поредния номер на вписване на осиновяващия в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител и идентификатор на регионалната дирекция, където е извършено вписването.

 (3) За всяко отбелязване в партидата на осиновяващия се регистрира и длъжностното лице, което го е извършило.

 (4) Отбелязвания, свързани с промени в личните данни, социалния статус и семейното положение на осиновяващия, се въвеждат само от длъжностните лица в регионалната дирекция за социално подпомагане, извършила първоначалното вписване.

   Чл. 39. (1) Длъжностните лица по чл. 3, ал. 3 извършват вписванията, отбелязванията и заличаванията в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване.

 (2) Лицата по ал. 1 отговарят и за достоверността и актуалността на вписаните данни.

 (3) Достоверността на вписаните в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител се контролира от длъжностните лица по чл. 3, ал. 2.

   Чл. 40. (1) Партида от Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване се заличава при:

 1. изтичането на срока на разрешението за вписване;

 2. прекратяване на разрешението преди изтичане на срока по чл. 86, ал. 5 от Семейния кодекс поради някоя от следните причини:

 а) по молба на осиновяващия;

 б) по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане" в случаите по чл. 87, ал. 2 от Семейния кодекс;

в) при наличие на влязло в сила съдебно решение за осиновяване, освен ако лицето не е било одобрено за осиновяване на повече от едно дете;

 г) при смърт на осиновяващия.

 (2) В 7-дневен срок от заличаването на вписването регионалната дирекция за социално подпомагане изпраща копие от заповедта за заличаване на вписването до другите регионални дирекции, в които осиновяващият е вписан. Заличаването в техните регистри се извършва в 3-дневен срок от получаването.

   Чл. 41. Регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на осиновяващия води и съхранява досие на вписания осиновяващ, съответно на съпрузите, които осиновяват, в което се прилагат документите по чл. 29, ал. 1, както и допълнително представените документи.

   Чл. 42. (1) При промяна на някое от вписаните в регистъра обстоятелства, които са от значение за осиновяването, осиновяващият незабавно писмено уведомява регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянния си адрес.

 (2) По заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане длъжностното лице извършва отбелязване в регистъра, прилага в досието документите, удостоверяващи промяната, и уведомява за това другите регионални дирекции, в които е вписано лицето.

   Чл. 43. (1) Регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите "Социално подпомагане" обменят служебно информация относно промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване.

 (2) В случаите, когато осиновяващият е получил разрешение за вписване за повече от една регионална дирекция, регионалните дирекции за социално подпомагане обменят информация относно промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, и относно решенията на съветите по осиновяване.

   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   § 1. Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 3 от Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.) и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

   § 2. Наредбата отменя Наредба № РД-07-01 от 2009 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване (ДВ, бр. 81 от 2009 г.).

   § 3. В срок от шест месеца от влизане в сила на наредбата министърът на труда и социалната политика утвърждава Програма за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.