Публикувано на: 10.07.2012г.
pleven2012/Pleven_obshtina.jpg Стартира приемът на документи за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от Плевен от Общинската програма за подпомагане.  Семейни двойки и двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени с репродуктивни проблеми имат право на еднократна финансова помощ от общината в размер на до 500 (петстотин) лева. Предвиденият за тази цел бюджет на Община Плевен за 2012 г. е 50 000 лева.
pleven2012/magi_sneji.jpg 

Сдружение "Зачатие" изказва своята искрена благодарност на Община Плевен, която откликна на нашите предложения и нуждите на двойките, които се борят за дете. Оценяваме високо ангажираността, отговорния подход и грижа за семейството от страна на администрацията в Община Плевен.

Искаме да благодарим на нашите координатори в град Плевен - Магдалена Цекова-Юсменова и Снежанка Лунгова за упоритостта, последователността и отговорността, с която подходиха за постигането на тази програма.

На 02.07.2011 g. Сдружение "Зачатие" с подкрепата на Община Плевен организира кръгла маса на тема "Стерилитетът - поглед от всички страни", на която бяха

 pleven2012/Pleven_masa.jpg

представени проблемите, с които се сблъскват двойките от Плевен, които срещат трудности в зачеването на дете и възможностите за финансово подпомагане от страна на Община Плевен. Щастливи сме да отбележим, че една година по-късно вече общинската програма е факт и двойките могат да подават документи за одобрение и финансова помощ.

Кой може да се възползва от тази еднократна помощ?1. Семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване.
2. Когато липсва родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия.
3. Лицата (лицето) не са/е поставени/о под запрещение.
4. Когато е налице репродуктивен проблем.

Какви документи са необходими?
1. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес, да е на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване на двамата кандидати (семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени). Издава се от ЕСГРАОН – Плевен. При двойки и за двамата, при самотни жени – на жената.
2. Удостоверение (декларация) за липса на родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия. Издава се от ЕСГРАОН.
3. Удостоверение, че лицето не поставено под запрещение (свидетелство за съдимост). Издава се от Районен съд – Плевен. За двойки – и при двамата.
4. Медицинско становище (удостоверение, етапна епикриза) за наличие на репродуктивен проблем. Издава се от лечебното заведение, в което ще бъдат извършени необходимите изследвания и/или манипулации.

Къде се подават документите?
Заявление по образец за кандидатстване за финансово подпомагане на дейности  в областта на репродуктивната медицина се подава в Център за административно обслужване на граждани на община Плевен, пл. Възраждане 4. Към него се прилагат всички останали, предварително подготвени документи.

Кой разглежда документите?
Документите се разглеждат от специално създадена за целта комисия. Комисията провежда заседания поне веднъж на два месеца.
Въз основа на решението на комисията, Кметът на община Плевен в седемдневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя.

Какъв документ представя заявителят в лечебното заведение?
Заявителят представя издаденото удостоверение в посоченото в него лечебно заведения. След извършване на необходимите изследвания  и/или манипулации, лечебното заведение издава фактура и подробно сведение за медицинска услуга на Община Плевен, с изрично упоменаване на имената на ползвателя на услугата.
Община Плевен  извършва плащането по банков път в левове в размер на 500 лв. (петстотин лева) в срок до 1 месец, след представяне на финансовата документация от страна на лечебното заведение.

Повече информация въпроси можете да намерите във форума на Зачатие за Общинската програма в град Плевен >>