Спермален анализ - номенклатурни термини
Публикувано на: 01.10.2010г.

 

Термините в тази статия описват спермалните показатели и са съобразени с петото издание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction: 5th Edition /2010/. Информация за терминологията в репродуктивната медицина можете да получите от раздел Терминология.

Термин на български Термин на английски Описание
Аспермия Aspermia Липса на еякулат или ретроградна еякулация
Астенозооспермия Asthenozoospermia Процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди е под долната референтна граница
Астенотератозооспермия Asthenoteratozoospermia Процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под долните референтни граници
Азооспермия Azoospermia Липса на сперматозоиди в еякулата
Криптозооспермия Cryptozoospermia Липса на сперматозоиди в нативния препарат, наличие на сперматозоиди в седимента след центрофугиране на еякулата
Хемоспермия
/Хематоспермия/
Haemospermia
/Haematospermia/
Наличие на еритроцити в еякулата
Левкоспермия
/Левкоцитоспермия, Пиоспермия/
Leukospermia
/Leukocytospermia, Pyospermia/
Наличие на левкоцити в еякулата над референтните граници
Некрозооспермия Necrozoospermia Процентът на витални сперматозоиди е под долната референтна граница и процентът неподвижни сперматозоиди в еякулата е над долната референтна граница
Нормозооспермия Normozoospermia Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/, процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са равни или над долните референтни граници
Олигоастенозооспермия Oligoasthenozoospermia Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/ и процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди са под долните референтни граници
Олигоастенотератозооспермия Oligoasthenoteratozoospermia Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/, процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под долните референтни граници
Олиготератозооспермия Oligoteratozoospermia Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/ и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под долните референтни граници
Олигозооспермия Oligozoospermia Общият брой сперматозоиди /или концентрацията на сперматозоиди в мл/ е под долната референтна граница
Тератозооспермия Teratozoospermia Процентът на морфологично нормални сперматозоиди е под долната референтна граница

 

Преводът на български е направен с разрешение № 72648 на Световната Здравна Организация /СЗО/.